Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

Az After Hours Kft. (2092 Budakeszi, Meredek utca 5., adószám: 27938685-2-13, Cégjegyzékszám:13-09-205646), mint adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát, a jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékozatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapjának (https://afterhours.hu) (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a birtokába kerülnek.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbba azon Adatkezelésekre, amikor Ön a Szolgáltatóval a Honlapon keresztül vagy egyéb módon kapcsolatba lép, kérdést tesz fel, beleértve a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatkezeléseket is.

A Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal - különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉVEL (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel - összhangban került összeállításra.

A Tájékoztató hatályos változataelérhető az alábbi oldalról:
https://afterhours.hu/pages/adatkezelesi-tajekoztato

Jelen Tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan előzetes bejelentés nélkül módosítani. A Tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. Erre való tekintettel ajánlott a Honlap rendszeresen történő látogatása és a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése.

Az adatkezelő és elérhetőségei:
Név: After Hours Kft.
Székhely: 2092 Budakeszi, Meredek utca 5.
E-mail: info@afterhours.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
A GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek egyike sem áll fenn az adatkezelések során, ezért az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

2. Fogalom meghatározások

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:
 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az Adatkezelő felelős a fentieknek történő megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
 • Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

4. Kezelt személyes adatok és az adatkezelés hatálya

Az After Hours az alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli:

 Adat Célja Megosztás harmadik féllel
Email cím Hírlevél kommunikáció - kizárólag felhasználó által kezdeményezett -
Email cím Kommunikáció a megrendelés állapotáról GLS Magyarország
Név (utónév és vezetéknév) Kiszállítás során történő azonosítás GLS Magyarország
Teljes cím (Ország, irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, egyéb cím részlet) Kiszállítás során történő azonosítás GLS Magyarország
Telefonszám Kommunikáció a megrendelés állapotáról GLS Magyarország